Menu Zamknij

Program terapii grupowej dla osób uzależnionych i ich rodzin

Program ma zwiększyć dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Oferta skierowana jest do mieszkańców Gliwic, którzy uwikłani są w szeroko pojęty problem uzależnienia od alkoholu (w szczególności osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu).

Program prowadzony jest równolegle z terapią w poradniach leczenia uzależnień i zwiększa skuteczność terapii, co prowadzi do:

  • utrzymania abstynencji pacjentów,
  • poprawy ich stanu psychicznego i fizycznego oraz ogólnego stanu ich funkcjonowania w społeczeństwie w tym w rodzinie
  • zapobiegania nawrotom choroby,
  • poprawy funkcjonowania rodzin osób uzależnionych od alkoholu
  • redukcji szkód wynikających z nadużywania alkoholu.

Uczestniczenie w zajęciach grupowych i terapii indywidualnej w znacznym stopniu ułatwia weryfikowanie aktualnych problemów pacjentów, sprawdzenie ich aktualnej wiedzy, poziomu motywacji i etapu pracy nad sobą.

Często wprowadzamy systemy równoległej pracy w kilku grupach, dot. to zwłaszcza pacjentów powtarzających leczenie po raz kolejny.

W proces leczenia włączone są także rodziny osób uzależnionych poprzez uczestniczenie w terapii indywidualnej, a także w grupach edukacyjnych dla osób współuzależnionych i treningu asertywnych zachowań z elementami pozytywnego myślenia.

Program ma charakter spójny i zwiększa gwarancję skuteczności oddziaływań terapeutycznych. O skuteczności i efektywności prowadzonego procesu terapeutycznego świadczy także fakt kontynuowania terapii przez pacjentów w ramach grup samopomocowych i ruchów trzeźwości.


PROGRAM TERAPII OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU.

Program dla osób uzależnionych jest realizowany na 5 poziomach.


Poziom „0” wejście do programu

„ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU”. Mają charakter wykładowy. Wykłady podsumowywane są uzyskiwaniem informacji od uczestników wykładów poprzez ankiety.
Tematy wykładów:
1. choroba alkoholowa – cechy i objawy
2. fazy- rozwój uzależnienia
3. system iluzji i zaprzeczeń
4. kryzys i leczenie alkoholowe
5. choroba alkoholowa, a rodzina

Każdy wykład jest 2 godzinny i uczestniczyć w nim może do 30 osób. W związku z potrzebami odbywają się 2 równoległe cykle wykładów, jednocześnie w zajęciach na tym poziomie może uczestniczyć 60 osób. Wykłady odbywają się raz w tygodniu. W trakcie trwania tego etapu pacjent jest zobowiązany do wzięcia udziału w każdym z ww. wykładów i wypełnienia wszystkich ankiet.

Uczestnicy programu mają zagwarantowane do 3 wizyt diagnostycznych u specjalisty terapii uzależnień, a po nich następują konsultacje indywidualne z których pacjent korzysta w czasie trwania terapii. Etap wejścia do programu trwa 5 tygodni. Po tym okresie pacjent może być zakwalifikowany przez specjalistę terapii uzależnień do I etapu programu terapeutycznego wg przyjętych kryteriów.


Etap „I” leczenia

„GRUPOWE ZAJĘCIA Z PRZEWODNIKIEM SAMOPOZNANIA” Na tym poziomie może jednocześnie korzystać z terapii do 30 pacjentów, którzy swoją terapię realizują w grupach prowadzonych przez specjalistów terapii uzależnień lub psychologów zwanych tutaj edukatorami. Każda z grup spotyka się raz w tygodniu. Zajęcia grupowe o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym odbywają się raz w tygodniu przez 2 godziny. Narzędziem terapeutycznym jest przewodnik samopoznania i samooceny opracowany przez Instytut Psychologii Zdrowia i zmodyfikowany dla potrzeb tegoż programu przez GS „Familia”. Grupy te zajmują się edukacją w zakresie przeżywanych uczuć i emocji. Narzędziem pomocniczym jest tutaj dzienniczek uczuć opracowany przez Jacka Kasprzaka. (Mgr Jacek Telesfor Kasprzak – psycholog kliniczny Iº, trener- superwizor PTP, konsultant PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, suprewizor psychoterapii uzależnień, wykładowca SzPU Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju, wykładowca PTP w Warszawie) Na tym etapie pacjenci mogą korzystać z kilku porad terapeutycznych w trybie ambulatoryjnym.
Etap ten trwa 8 tygodni.


Etap „II” leczenia

„GRUPA PRACY NAD BEZSILNOŚCIĄ WOBEC ALKOHOLU DLA OSÓB OD NIEGO UZALEŻNIONYCH”. W tym etapie pacjent korzysta z warsztatów pracy nad wyrobieniem poczucia bezsilności wobec alkoholu oraz poznawania przyczyn, które wpłynęły na powstanie uzależnienia. Warsztaty te prowadzi specjalista terapii uzależnień. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 6 tygodni (jedno zajęcie trwa 3 godziny).


Etap „III” leczenia

„WARSZTATY ZAPOBIEGANIA NAWROTOM Z ELEMENTAMI TRENINGU ASERTYWNYCH ZACHOWAŃ ABSTYNENCKICH”. Zajęcia odbywają się w tej samej grupie uczestniczącej w poprzednich warsztatach pracy nad bezsilnością. Planowane jest 8 spotkań 3-godzinnych raz w tygodniu..


Etap „IV” wyjścia z programu

Zaczyna się po około półrocznych powyższych zajęciach. Na tym etapie istotna jest pogłębiona diagnoza psychologiczna i psychiatryczna oraz opracowywana jest dokładna diagnoza programowa dla pacjenta. W oparciu o tą diagnozę opracowywany jest indywidualny plan terapii i rozwoju pacjenta na najbliższe dwa lata. Na tym etapie pacjent ma możliwość dalszej pracy na swojej drodze do trzeźwości na „GRUPA WSPARCIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM (Dzienniczek Uczuć) prowadzonych przez terapeutę który go prowadzi w kontakcie indywidualnym. Na spotkaniach zajmujemy się aktualnymi problemami z którymi pacjent się spotyka w swoim życiu oraz na pogłębianiu motywacji do trzeźwego życia i poprawy relacji rodzinnych. Spotkania odbywają się raz w tygodniu,
„WARSZTATY PRACY NAD ROZWOJEM OSOBISTYM” przeznaczone są dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób z syndromem DDA które ukończyły terapię i chcą nadal pracować nad własnym rozwojem. Warsztaty realizowane są w formie wyjazdowej.


Terapia rodzin

W trakcie realizacji całego powyższego programu terapii pacjenta oferujemy jego rodzinie w ramach oferty poniższe zajęcia:

  • „Grupa INFORMACYJNO-edukacyjna dla osób współuzależnionych z elementami pozytywnego myślenia”
  • „Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych oparta o aktualne problemy pacjentek wynikające z uwikłania w uzależnienie osoby bliskiej”
  • „Trening asertywnych zachowań dla osób współuzależnionych z elementami pozytywnego myślenia”
  • „ GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET WSPÓŁUZALEŻNIONYCH” po zakończeniu podstawowego programu terapii dla osób współuzależnionych, a są to przede wszystkim kobiety proponujemy kontynuację leczenia polegające na wsparciu i wzmocnieniu procesu terapeutycznego kobiet współuzależnionych od alkoholu po zakończonym procesie terapii podstawowej.
  • „GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH Z SYNDROMEM DDA” Celem grupy jest pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym wychowanym w rodzinach z problemem uzależnienia, w uzyskaniu poprawy ich funkcjonowania zarówno w sferze osobistej i społecznej. Grupa powinna też zapewnić jej członkom możliwość uzyskania wsparcia i zmniejszenie poczucia wyobcowania poprzez możliwość dzielenia się własnymi wspomnieniami i przeżyciami.
 Zajęcia grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu   Gliwice
i ich rodzin współfinansowane są z budżetu Miasta Gliwice